ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ

การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

รางวัลประเภทกลอนสุภาพ
ระดับนักเรียน

นพรัตน์

เติมธนาสมบัติ

ศรินยานันท์

จันทร์รุ่ง

อัศวุธ

อุปติ

รางวัลประเภทกลอนสุภาพ
ระดับประชาชน

ชูชาติ

ครุฑใจกล้า

รังสิมันต์

จุลหริก

อภิชาติ

ดำดี

รางวัลประเภทความเรียง
ระดับนักเรียน

ฐิติชญาน์

ยี่เก็งเอี่ยม

สิทธิพล

อารีรอบ

ฮีดายะห์

เบ็ญโกบ

รางวัลประเภทความเรียง
ระดับประชาชน

กิตติศักดิ์

คงคา

ขนิษฐา

วชิราพรพฤฒ

นภาภรณ์

เชิดธรรม

Loading...