รางวัลโล่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

รับสมัคร ๒ ประเภท

๑. ประเภทร้อยกรอง

๑.๑ ระดับนักเรียน
๑.๒ ระดับประชาชน

๒. ประเภทร้อยแก้ว

๒.๑ ความเรียง (ระดับนักเรียน)
๒.๒ เรื่องสั้น (ระดับประชาชน)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ

ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ขั้นตอนการจัดประกวด

เปิดรับผลงาน

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ้นสุดการรับผลงาน

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการคัดกรองผลงาน

๑–๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการคัดกรองผลงาน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการตัดสินผลงาน

๑–๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศผลผู้เข้ารอบ ๗ ผลงาน ทางเว็บไซต์

๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศผลผู้เข้ารอบ ๓ ผลงาน ทางเว็บไซต์

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีมอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

๑๐  ตุลาคม ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถามและส่งผลงาน

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

 : eugenie@csct.or.th

 : Eugenieawards

 

Loading...