ประเภทการประกวด

๑. ประเภทร้อยกรอง

(งานฉันทลักษณ์ทุกประเภท)

๑.๑ ประเภทร้อยกรอง – ระดับนักเรียน

ประเภทร้อยกรอง (งานฉันทลักษณ์ทุกประเภท)
ความยาว ๖-๑๒  บท

๑.๒ ประเภทร้อยกรอง – ระดับประชาชน

ประเภทร้อยกรอง (งานฉันทลักษณ์ทุกประเภท)
ความยาว ๖-๑๒  บท

๒. ประเภทร้อยแก้ว

๒.๑ ความเรียง – ระดับนักเรียน

ประเภทความเรียง (ระดับนักเรียน)
ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A

๒.๒ เรื่องสั้น – ระดับประชาชน

ประเภทเรื่องสั้น (ระดับประชาชน)
ความยาว ๔-๗ หน้า

หมายเหตุ

ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
ระดับประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป

เปิดรับผลงาน
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทาง Email : eugenie@csct.or.th

เกณฑ์และเงื่อนไข
ของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๔. ตั้งชื่อเรื่องผลงานที่ส่งเข้าประกวด

๕. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

๖. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)

๗. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร

๘. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ Email (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร (ส่งผลงานเป็นไฟล์ pdf และ word)

๙. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

๑๐. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

๑๑. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๑๒. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน

ขั้นตอนการส่งผลงาน

รางวัล
การประกวด

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน  ๒ ระดับ
เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ

ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ๗ ผลงานทาง
Website วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ๓ ผลงานทาง
Website วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
ประกาศผลรางวัล และพิธีมอบรางวัล
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
Loading...