การประกวดวรรณกรรมรางวัล

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๕

(ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ :

จัดโดย :

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงาน

หัวข้อการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

ประเภทการประกวด

๑. ประเภทกลอนสุภาพ

• ระดับนักเรียน  • ระดับประชาชน

๒. ประเภทความเรียง

• ระดับนักเรียน  • ระดับประชาชน

ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
ระดับประชาชน หมายถึง บุคคลทั่่วไป , นักศึกษา

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย

ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เอกสารการประกวด

ประเภทกลอนสุภาพ

ความยาว ๖ – ๑๐ บทส่งผลงาน
เป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือลายมือเขียน

แบบฟอร์มกลอนสุภาพสำหรับระดับนักเรียน
แบบฟอร์มกลอนสุภาพสำหรับระดับประชาชน

ประเภทความเรียง

ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
ส่งผลงานเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น

แบบฟอร์มความเรียงสำหรับระดับนักเรียน
แบบฟอร์มความเรียงสำหรับระดับประชาชน

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดและกติกา การประกวดวรรณกรรม
รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๕

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
โปสเตอร์โครงการ

ขั้นตอนการส่งผลงาน

Download แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงาน ให้ถูกระดับและประเภท 

เพื่อให้เอกสารผลงานการประกวดเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถ Download แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานได้จาก Website โดยกรุณา Download เอกสารให้ตรงกับระดับ และประเภทที่ท่านสมัครไว้ เนื่องจากในแบบฟอร์มมีระบุระดับและประเภทไว้เพื่อประโยชน์ในการรับผลงานและคัดเลือก

ส่งผลงาน

ท่านสามารถส่งผลงานได้ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น คือ

๑. ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th 
ท่านสามารถส่งผลงานได้ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น คือ
๑. ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th โดยส่งเป็น ๑. File PDF ๒. File Word (ต้องส่งให้ครบทั้ง ๒ รูปแบบ) กรุณาใส่ชื่อหัวข้อ E-mail “ส่งผลงาน (ตามด้วยชื่อ และ นามสกุล)” เช่น “ส่งผลงาน นายวฤทธิ์ แสงทอง” **แนะนำให้ส่งทาง Email ดีที่สุด

๒. ทาง จดหมาย หรือด้วยตนเองโดยพิมพ์เป็นเอกสาร

จัดส่งที่ “สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย”
ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

* สิ้นสุดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยยึดหลักฐานจากประทับเวลาส่ง Email และ ประทับตราไปรษณีย์สำหรับการส่งทางจดหมาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๔. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

๕. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)

๖. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร ส่งเป็น File PDF และ Word อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

๗. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร

๘. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๑๑. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน

๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท
ก.ประเภทกลอนสุภาพ – ความยาว ๖-๑๐ บท
ข.ประเภทความเรียง – ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ติดต่อสอบกามได้ที่

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
๑๒๒/ ๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๖๘๑-๓๙๐๐ ต่อ ๑๘๐๑
โทรสาร. ๐-๒๖๘๑-๕๔๐๑

 

ผู้ประสานงานโครงการ (ส่วนการส่งผลงาน)

คุณวิริญ โพธิ์มัฉฉา โทร. ๐๘๒-๙๓๑-๑๕๑๙
กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๗:๐๐ น.

ขั้นตอนการจัดประกวด

เปิดรับผลงาน

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ้นสุดการรับผลงาน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการคัดกรองผลงาน

๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการตัดสินผลงาน

๑-๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

พิธีมอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔