หัวข้อการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

“หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง”

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ประเภทการประกวด

๑. ประเภทกลอนสุภาพ

• ระดับนักเรียน  • ระดับประชาชน

๒. ประเภทความเรียง

• ระดับนักเรียน  • ระดับประชาชน

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน  ๒ ระดับ
เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย

ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

การส่งผลงาน

๑. Download แบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่ https://eugenie.csct.or.th

๒. ส่งผลงาน ได้ที่

๒.๑ ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th เป็น File Microsoft Word หรือ PDF

๒.๒ ทางจดหมาย หรือด้วยตนเอง โดยพิมพ์เป็นเอกสาร

ได้ที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

ภายในวันที่ ๓กรกคม ๒๕๖

เอกสารการประกวด

ประเภทกลอนสุภาพ

ความยาว ๖ – ๑๐ บทส่งผลงานเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือลายมือเขียน

แบบฟอร์มกลอนสุภาพสำหรับระดับประชาชน
แบบฟอร์มกลอนสุภาพสำหรับระดับนักเรียน

ประเภทความเรียง

ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ ส่งผลงานเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น

แบบฟอร์มความเรียงสำหรับระดับนักเรียน
แบบฟอร์มความเรียงสำหรับระดับประชาชน

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดและกติกา การประกวดวรรณกรรม
รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๖

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อ เรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๔. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

๕. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)

๖. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร

อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

๗. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร (ส่งผลงานเป็นไฟล์ pdf และ word)

๘. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๑๑. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน

๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท

๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท
ก.ประเภทกลอนสุภาพ – ความยาว ๖-๑๐  บท
ข.ประเภทความเรียง – ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ติดต่อสอบถามได้ที่

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

E-mail : eugenie@csct.or.th

Facebook : Eugenieawards  

Website : https://eugenie.csct.or.th

 

ขั้นตอนการจัดประกวด

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
จันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปิดโครงการ “วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๕” และรับผลงาน
๒ พฤษภาคม – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับผลงาน
๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการคัดกรองผลงาน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการคัดกรองผลงาน
๘-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตัดสินผลงาน
๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตัดสินและประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์
พุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

Loading...