ผลการตัดสินรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ “หนึ่งชีวิตคำนึง”

ประเภทกลอนสุภาพ

ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “ในห้วงคำนึง”
โดย คุณศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “ชีวิตของลูกยางนา”
โดย คุณวริศ ดาราฉาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “บทคำนึงเหนือภูขยะ”
โดย คุณฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “ห้วงคำนึงของนักแล่นเรือใบ
(ขณะผ่านไปในพิพิธภัณฑ์ร้างกลางชีวิต)”

โดย คุณพจนาถ พจนาพิทักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “กลิ่นเข็มในอกแม่”
โดย คุณวิศิษฐ์ ปรียานนท์

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “แม่น้ำแห่งชีวิต”
โดย คุณจามรี ตันไพฑูรย์ดิถี

ประเภทความเรียง

ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “คำนึงอันนิรันดร์”
โดย คุณฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อ.ควนกาหลง จ.สตูล

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “ลูกเป็ดขี้เหร่”
โดย คุณธนพร โชคศรีเจริญ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “รถล้อเข็น”
โดย คุณแต๋น โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ระดับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เด็กชายผู้หยุดความสูงไว้ที่ระดับหัวใจ”
โดย คุณศรัทธา สถาพร

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “๑๔ วัน ๓ ปี ตลอดไป”
โดย คุณกิตติศักดิ์ คงคา

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน “ก่อนอัลไซเมอร์มาเยือน
(ถ้อยคำนึงสุดท้ายของชายอายุแปดสิบ)”

โดย คุณพิณพิพัฒน ศรีทวี

Loading...