การประกวดวรรณกรรมรางวัล

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

(ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รับสมัคร ๒ ระดับ

ระดับนักเรียน และ ระดับประชาชน

(นักศึกษาอุดมศึกษา อยู่ในระดับประชาชน)

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ :

จัดโดย :

หมดเขตการส่งผลงานแล้ว

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการประกวดวรรณกรรมรางวัล

“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

หัวข้อการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

ประเภทการประกวด

๑. ประเภทกลอนสุภาพ

– ระดับนักเรียน  – ระดับประชาชน

๒. ประเภทความเรียง

– ระดับนักเรียน  – ระดับประชาชน

• ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
• ระดับประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป, นักศึกษา

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย

ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ขั้นตอนการส่งผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทาง www.eugenieawards.com

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดต่อท่านได้สะดวก กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุลเพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดต่อท่านได้สะดวก กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email ระดับที่สมัคร*  ประเภทที่สมัคร* โดยระบุให้ตรงกับระดับ และประเภทที่ท่านต้องการสมัคร กรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลนี้ประกอบ

หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อ
คุณวิริญ โทร. ๐๘๓-๐๓๗-๓๒๗๗ เท่านั้น ขอความกรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ

Download แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงาน ให้ถูกระดับและประเภท

เพื่อให้เอกสารผลงานการประกวดเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถ Dowload แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานได้จาก Website โดยกรุณา Download เอกสารให้ตรงกับระดับ และประเภทที่ท่านสมัครไว้ เนื่องจากในแบบฟอร์มมีระบุระดับและประเภทไว้เพื่อประโยชน์ในการรับผลงานและคัดเลือก

ส่งผลงาน

ท่านสามารถส่งผลงานได้ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น คือ

1. ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th 
โดยส่งเป็น File PDF และ Word ขอความกรุณาไม่ใช้วิธีปริ้นแล้ว Scan ส่ง
กรุณาใส่ชื่อหัวข้อ Email “ส่งผลงาน (ตามด้วยชื่อ และ นามสกุล)” เช่น “ส่งผลงาน นายวฤทธิ์ แสงทอง”  **แนะนำให้ส่งทาง Email ดีที่สุด

2. ทาง จดหมาย หรือด้วยตนเองโดยพิมพ์เป็นเอกสาร
จัดส่งที่ “สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย” ตามที่อยู่ในเอกสารนี้

* สิ้นสุดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยยึดหลักฐานจากประทับเวลาส่ง Email และ ประทับตราไปรษณีย์สำหรับการส่งทางจดหมาย

เกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๔. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

๕. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)

๖. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร ส่งเป็น File PDF และ Word อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

๗. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร

๘. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๑๑. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน

๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท
      ก.ประเภทกลอนสุภาพ – ความยาว ๖-๑๐ บท
      ข.ประเภทความเรียง – ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ขั้นตอนการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เปิดโครงการ “วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๓” และรับผลงาน

๒๑ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

รับผลงาน

๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการคัดกรองผลงาน

๑-๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการตัดสินผลงาน

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตัดสิน และประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

Loading...