หัวข้อการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

“หยัดอยู่สู้โลกพาลา จนกว่าอรุณรุ่งราง”

ผลการตัดสินรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖ “หยัดอยู่สู้โลกพาลาจนกว่าอรุณรุ่งราง”

ประเภทความเรียง

ระดับนักเรียน

ผลงาน “คำปลอบใจจากดวงตะวัน”
โดย คุณณัฐสินี เรืองศิริ

ผลงาน “หมายเพียงหนึ่งอรุณรุ่งรางอันพร่างแสง”
โดย คุณวชิรธาร สารบัญ

ผลงาน “เวลาที่ฟ้าคราม”
โดย คุณภคพิชญา ฟุ้งอมรกุล

ระดับประชาชน

ผลงาน “ความตายผู้เป็นประธานงานวิวาห์”
โดย คุณศรายุทธ อินทร์ประยูร

ผลงาน “บินผ่านสภาพชีวิตแปรปรวน”
โดย คุณถนอม ขุนเพ็ชร์

ผลงาน “ผู้โอบกอดความสมบูรณ์พร้อม”
โดย คุณการียา ยูโซ๊ะ

ประเภทกลอนสุภาพ

ระดับนักเรียน

ผลงาน “ขวัญเอยขวัญมา”
โดย คุณธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร

ผลงาน “ความทรงจำล้ำค่าบนผ้าใบ”
โดย คุณเดชอดุลย์ สำเภาดี

ผลงาน “รุ่งราง…หลังม่านมรสุม”
โดย คุณศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง

ระดับประชาชน

ผลงาน “บนเส้นทางของนักอุดมคติ”
โดย คุณธีระสันต์ พันธศิลป์

ผลงาน “เธอเห็นไหม”
โดย คุณอภิชาติ ดำดี

ผลงาน “เราจักตื่นสบตาอรุณรุ่ง”
โดย คุณปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

Loading...