ดาวน์โหลด

โปสเตอร์โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

แบบฟอร์มการประกวด

ประเภทกลอนสุภาพ

ความยาว ๖ – ๑๐ บทส่งผลงานเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์
หรือลายมือเขียน

ประเภทความเรียง

ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
ส่งผลงานเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูล รายละเอียดและกติกา การประกวดวรรณกรรมรางวัล
“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

หนังสือผลงานที่ได้รับรางวัล ปี 1-3

Loading...