ติดต่อสอบกามได้ที่

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
๑๒๒/ ๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๖๘๑-๓๙๐๐ ต่อ ๑๘๐๑
โทรสาร. ๐-๒๖๘๑-๕๔๐๑

 

ผู้ประสานงานโครงการ (ส่วนการส่งผลงาน)

คุณวิริญ โพธิ์มัฉฉา โทร. ๐๘๒-๙๓๑-๑๕๑๙
กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๗:๐๐ น.

Loading...